สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ edu_lb@citu.tu.ac.th หรือ โทร. 02-623-5055-8 ต่อ 1101 - 1106
ทำไมต้องเรียน MTT

จุดมุ่งหมายของ MTT คือ กาสร้างศักยภาพ (Competency) ให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย 3 สิ่ง ที่นักศึกษาจะได้คือ Knowledge, Skills และ Attitudes

หลักสูตร MTT เปิดสอนในระดับปริญญาโท ทั้งที่ท่าพระจันทร์และพัทยา โดยที่พัทยาจะเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ใครสอน MTTผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
 
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Ph.D. (Economics), West Virginia University, U.S.A., 2004อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์​ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
MTT สอนอะไร
เป้าหมายของหลักสูตร
 
  • เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์  และการบริการมี ความแตกต่าง  ผลกระทบที่เกิดกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • รู้จักวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการที่มองการบริหารจัดการในทุกมุมมอง  ไม่ว่าจะเป็นในแง่การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
  • ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดในเชิงระบบ คิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งในการทำงานในสาขาต่างๆ และในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก
ใคร ๆ ก็เรียน MTT

MTT เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary ไม่ว่าจบมาจากสาขาใดก็สามารถมาเรียนต่อหลักสูตร MTT ได้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ  MTT จบระดับปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขาตั้งแต่ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย ไปจนถึง วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น