สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ edu_lb@citu.tu.ac.th หรือ โทร. 02-623-5055-8 ต่อ 1101 - 1106
ทำไมต้องเรียน MTT

จุดมุ่งหมายของ MTT คือ กาสร้างศักยภาพ (Competency) ให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย 3 สิ่ง ที่นักศึกษาจะได้คือ Knowledge, Skills และ Attitudes

หลักสูตร MTT เปิดสอนในระดับปริญญาโท ทั้งที่ท่าพระจันทร์และพัทยา โดยที่พัทยาจะเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ใครสอน MTTผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
 
Doctor of Philosophy in Finance (International Program), National Institute of Development Administration (NIDA)อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Doctor of Philosophy in Economics,
 West Virginia University, Margantown,
West Virginiaดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
Post Doctorate, Boston University and Harvard University, USA
Ph.D. in Technology Management, Manchester Business School, University of Manchester, UK
ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Ph.D. in International Business,
School of Management,
Asian institute of Technology, Thailandผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Doctor of Science (Technology),
Industrial Engineering and Management
University of Oulu, Finland
MTT สอนอะไร
เป้าหมายของหลักสูตร
 
  • เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์  และการบริการมี ความแตกต่าง  ผลกระทบที่เกิดกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • รู้จักวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการที่มองการบริหารจัดการในทุกมุมมอง  ไม่ว่าจะเป็นในแง่การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
  • ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดในเชิงระบบ คิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งในการทำงานในสาขาต่างๆ และในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก
ใครๆ ก็เรียน MTT

MTT เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary ไม่ว่าจบมาจากสาขาใดก็สามารถมาเรียนต่อหลักสูตร MTT ได้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ  MTT จบระดับปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขาตั้งแต่ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย ไปจนถึง วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น