สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ edu_lb@citu.tu.ac.th หรือ โทร. 02-623-5055-8 ต่อ 1101 - 1106
ทำไมต้องเรียน MTT

จุดมุ่งหมายของ MTT คือ กาสร้างศักยภาพ (Competency) ให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย 3 สิ่ง ที่นักศึกษาจะได้คือ Knowledge, Skills และ Attitudes

หลักสูตร MTT เปิดสอนในระดับปริญญาโท ทั้งที่ท่าพระจันทร์และพัทยา โดยที่พัทยาจะเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ใครสอน MTT



ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
 
Doctor of Philosophy in Finance (International Program), National Institute of Development Administration (NIDA)



อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Doctor of Philosophy in Economics,
 West Virginia University, Margantown,
West Virginia



อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Ph.D. in International Business,
School of Management,
Asian institute of Technology, Thailand



อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Doctor of Science (Technology),
Industrial Engineering and Management
University of Oulu, Finland
MTT สอนอะไร
เป้าหมายของหลักสูตร
 
  • เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์  และการบริการมี ความแตกต่าง  ผลกระทบที่เกิดกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • รู้จักวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการที่มองการบริหารจัดการในทุกมุมมอง  ไม่ว่าจะเป็นในแง่การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
  • ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดในเชิงระบบ คิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งในการทำงานในสาขาต่างๆ และในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก
ใครๆ ก็เรียน MTT

MTT เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary ไม่ว่าจบมาจากสาขาใดก็สามารถมาเรียนต่อหลักสูตร MTT ได้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ  MTT จบระดับปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขาตั้งแต่ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย ไปจนถึง วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น